Ośrodek Szkolenia Kierowców 3Ośrodek Szkolenia Kierowców 3

Aktualnośći

Konkurs na najlepsze zdjęcie z wakacji z motywem motoryzacyjnym

Konkurs:-)
Ogłaszamy konkurs na najlepsze zdjęcie z wakacji - z motywem MOTORYZACYJNYM.
 

Do wygrania Nocleg ze śniadaniem i kolacją dla dwóch osób u naszego Sponsora - ETNO CHATA z Goleszowa

Regulamin konkursu na najlepsze zdjęcie z wakacji z motywem MOTORYZACYJNYM

§ 1. Organizator

Organizatorem konkursu najlepsze zdjęcie z wakacji z motywem motoryzacyjnym, zwanego dalej „Konkursem” jest Ośrodek Szkolenia Kierowców „3” Grzegorz Białas, z siedzibą przy ul. Bolesława Chrobrego 19, 43-200 Pszczyna zwany dalej „Organizatorem” .

§ 2. Uczestnicy konkursu

 1. Każdy uczestnik konkursu może złożyć maksymalnie jedno zdjęcie.

 2. Konkurs przeznaczony jest dla osób pełnoletnich oraz niepełnoletnich za zgodą opiekuna prawnego.

 3. Zdjęcia zgłaszane do konkursu indywidualnie.

 4. Konkurs ma charakter jednoetapowy, ogólnopolski.

 5. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, a także członkowie ich najbliższych rodzin. Osobą najbliższą jest małżonek, dzieci, rodzeństwo, powinowaty w tej samej linii lub stopniu, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, a także osoba pozostająca we wspólnym pożyciu.

§ 3. Warunki uczestnictwa w konkursie

 1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie zdjęcia w sposób i w terminie określonym w § 4.

§ 4. Termin i miejsce nadsyłania prac konkursowych

 1. Zdjęcia należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 września 2019 r. na adres mailowy: gbosk3@interia.pl.

§ 5. Kryteria oceny zdjęć konkursowych i rozstrzygnięcie konkursu

 1. Oceny złożonych zdjęć i wyłonienia najlepszego dokonają internauci poprzez głosowanie na profilu facebookowym OSK3 Nauka Jazdy.

 2. Głosy na najlepsze zdjęcie internauci oddawać będą mogli od 1 do 7 października 2019 roku.

 3. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 8 października 2019 roku na profilu facebookowym OSK3 Nauka Jazdy i stronie internetowej www.osk3.pl.

  § 6. Nagroda

  1. Za zdjęcie, które zbierze najwięcej głosów, przyznana zostanie nagroda rzeczowa

  Nocleg ze śniadaniem i kolacją dla dwóch osób w ETNO CHACIE w Goleszowie (do

  wykorzystania w umówionym terminie po wcześniejszej rezerwacji o wartości 500 zł).

  2. Nagroda zostanie wręczona zwycięzcy konkursu w biurze OSK3 (w umówionym terminie)

  lub

  Voucher zostanie wysłany pocztą w przypadku, gdy zwycięzca nie ma możliwości odebrać

  jej osobiście.

§ 7. Postanowiena końcowe

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane podaniem błędnych lub nieaktualnych danych przez uczestników konkursu.

 2. Przystępując do konkursu uczestnik oświadcza, iż przesłane prace stanowią jego wyłączną własność i nie naruszają praw osób trzecich ani obowiązujących przepisów prawa. Uczestnicy konkursu ponoszą pełną odpowiedzialność prawną w razie nieposiadania uprawnień do zgłoszonych zdjęć do konkursu, bądź naruszenia praw autorskich i/lub dóbr osobistych osób trzecich.

 3. Zgłoszenie zdjęcia w konkursie jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu, tym samym Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r. poz. 1000.) przez Organizatora w celach prowadzenia konkursu, wyłonienia laureata i przyznania nagrody.

 4. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w Regulaminie oraz, przerwania lub odwołania konkursu. Informacje o zmianach w regulaminie oraz o odwołaniu bądź przerwaniu konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej Organizatora.

 5. Ewentualne spory między Uczestnikami a Organizatorem będą rozstrzygane w drodze negocjacji, a jeśli na tej drodze nie dojdzie do porozumienia, właściwym do ich rozpoznania będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

 2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia informacji o konkursie.

 

<< Wróć do poprzedniej strony

Idąc przez Pszczynę i patrząc na przejeżdżające obok Ciebie samochody masz przed oczami wizję kierowania pojazdem. Chciałbyś już jeździć jak wszyscy, mieć umiejętności i poczucie pewności za kierownicą pozwalające jeździć z przyjemnością. Właśnie w tym celu został utworzony ośrodek na miarę XXI wieku, OSK3 to nie żadna rewolucja. To zupełnie nowe spojrzenie na Naukę Jazdy. Od dziś twój umysł nie będzie już zalewany wątpliwościami gdzie pójść na prawko i zyskać jak najbardziej wymierne korzyści w stosunku do wkładanych w to pieniędzy.  Dzięki zatrudnieniu ekspertów w naszym ośrodku już od pierwszego kontaktu z naszym biurem poczujesz pełen profesjonalizm i fachową, miłą obsługę. Ponadto nasza kadra uczestniczy w corocznym szkoleniu w zakresie prowadzenia i udoskonalania nauki jazdy. Dodatkowo skład instruktorów to między innymi zawodowcy zajmujący się na co dzień prawem w ruchu drogowym oraz właściciel ośrodka. OSK3 sprawi że Twoje jazdy będą pełne optymizmu, a umiejętności jakie zdobędziesz po naszym kursie zaowocują wkrótce i zbliżą się do umiejętności tych ludzi którzy jeżdżą zawodowo.

© 2011 OSK3. Wszelkie prawa zastrzeżone.