OSK3 nauka jazdy pszczyna

Wykład I – Podstawowe wiadomości

Kto może stać się posiadaczem prawa jazdy?

Prawo jazdy kat. B można uzyskać po:

 • osiągnięciu wieku 18 lat, (szkolenie teoretyczne można rozpocząć najwcześniej na 3 miesiące przed ukończeniem 18 lat)*
 • uzyskaniu orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem,
 • odbyciu wymaganego szkolenia w wymiarze minimum 30 godzin zajęć teoretycznych i minimum 30 godzin zajęć praktycznych,
 • złożenie z wynikiem pozytywnym egzaminu wewnętrznego,
 • zdaniu z wynikiem pozytywnym egzaminu państwowego.

Jakie wiadomości i umiejętności zdobędziesz na kursie

Absolwent kursu powinien legitymować się następującymi wiadomościami, umiejętnościami:

1. W zakresie znajomości prawidłowego zrozumienia:

 • zachowania ostrożności i właściwej postawy wobec innych uczestników ruchu drogowego,
 • zasad zachowania się w różnych warunkach atmosferycznych, o różnych porach dnia oraz na drogach o różnych nawierzchniach,
 • wpływu różnego rodzaju używek i leków oraz stanów psychicznych organizmu na funkcje związane z kierowaniem pojazdu,
 • zagrożeń wynikających z zachowania innych uczestników ruchu a zwłaszcza dzieci,
 • zasad ruchu drogowego i postępowania w razie uczestnictwa w wypadku drogowym.

2. W zakresie umiejętności:

 • przygotowania do jazdy
 • posługiwania się urządzeniami sterowania pojazdem oraz wykonywania podstawowych czynności kontrolno-obsługowych,
 • włączania się do ruchu, zajmowania właściwej pozycji na drodze, respektowania prawa innych uczestników ruchu oraz porozumiewania się z nimi za pomocą dopuszczalnych środków,
 • bezpiecznego wykonywania wszelkich manewrów występujących w różnych sytuacjach drogowych,
 • obserwowania drogi i przewidywania rzeczywistych i potencjalnych zagrożeń,
 • skutecznego reagowania w przypadku autentycznego zagrożenia,
 • jazdy z zachowaniem obowiązujących przepisów,
 • podejmowania działań w zakresie udzielania przedlekarskiej pomocy ofiarom wypadku.

A co po ukończeniu kursu?

Tak przygotowany do egzaminu kandydat na kierowcę otrzymuje od ośrodka szkolącego świadectwo ukończenia kursu, które wraz z:

 • wnioskiem o wydanie prawa jazdy,
 • dowodem uiszczenia opłaty egzaminacyjnej,
 • wyraźną fotografią o wymiarze 3,5 x 4,5 cm bez podpisu oraz
 • orzeczeniem lekarskim

Składa w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego (WORD), który wyznacza termin egzaminu (w terminie do 30 dni).

Egzamin

Egzamin teoretyczny trwa 25 minut, przy użyciu komputera (klawiatury egzaminacyjnej) zdający odpowiada na 18 pytań, (test wielokrotnego wyboru, czyli a, ab, abc, b, c itp.), przy czym wynik egzaminu uznaje się za pozytywny, jeśli nie popełni się więcej niż 2 błędów. Trzykrotne niezaliczenie egzaminu teoretycznego wymaga dodatkowego szkolenia w wymiarze 10 godzin.

Egzamin praktyczny trwa 25 minut i obejmuje:

 • sprawdzenie umiejętności wykonywania podstawowych czynności kontrolno-obsługowych,
 • przygotowanie się do jazdy i ruszanie z miejsca,
 • jazdę pasem ruchu po łuku do przodu i tyłu,
 • ruszanie z miejsca do przodu na wzniesieniu przy użyciu hamulców (roboczego i ręcznego) ( w egzaminie w części A, B, C, D na prośbę kursanta może brać udział instruktor prowadzący).
 • E – poruszanie się po drogach publicznych w ruchu drogowym wykonując polecenia wydawane przez osobę egzaminującą (w tym parkowania).

Trzykrotne niezaliczenie egzaminu praktycznego wymaga dodatkowego szkolenia w wymiarze 5 godzin. Szkolenia dodatkowe przeprowadza się w Ośrodku Szkolenia Kierowców.

(* wyjątek)

Zapraszamy