OSK3 nauka jazdy pszczyna

Znaki zakazu

Zakaz ruchu w obu kierunkach

Znak ten może być umieszczony na jezdni.

Pamiętajmy, że osoby niepełnosprawne o obniżonej sprawności ruchowej kierujące pojazdami lub przewożone pojazdami oznakowanymi mogą nie stosować się do znaku B-1.B-2

Zakaz wjazdu

Znak oznacza zakaz wjazdu na drogę lub jezdnię jednokierunkową od strony umieszczenia; wyjątkowo znak ten może oznaczać zakaz wjazdu na drogę dwukierunkową.B-3

Zakaz wjazdu pojazdów silnikowych, z wyjątkiem motocykli jednośladowych

B-4

Zakaz wjazdu motocykli

B-5

Zakaz wjazdu samochodów ciężarowych

Oznacza zakaz ruchu: samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t. ciągników samochodowych, pojazdów specjalnych i używanych do celów specjalnych o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t, ciągników rolniczych, pojazdów wolnobieżnych.B-6

Zakaz wjazdu ciągników rolniczych

Znak ten dotyczy również pojazdów wolnobieżnych.B-7

Zakaz wjazdu pojazdów silnikowych z przyczepami

Znak ten nie dotyczy pojazdów z przyczepą jednoosiową lub naczepą.B-8

Zakaz wjazdu pojazdów zaprzęgowych

Oznacza zakaz ruchu pojazdów zaprzęgowych oraz jeźdźców i poganiaczy.B-9

Zakaz wjazdu rowerów

Oznacza zakaz ruchu na jezdni i poboczu rowerów.B-10

Zakaz wjazdu motorowerów

B-11

Zakaz wjazdu wózków rowerowych

Oznacza zakaz ruchu rowerów wielośladowych.B-12

Zakaz wjazdu wózków ręcznych

Oznacza zakaz ruchu na jezdni i poboczu wózków ręcznych przeznaczonych do używania na jezdni, prowadzonych, ciągniętych lub pchanych.B-13

Zakaz wjazdu pojazdów z materiałami wybuchowymi lub łatwo zapalnymi

Znak dotyczy przewozu materiałów wybuchowych lub łatwo zapalnych w ilości określonej odrębnymi przepisami. Oznacza zakaz ruchu pojazdów przewożących, określone w przepisach o przewozie materiałów (towarów) niebezpiecznych, materiały niebezpieczne klas: 1, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2 lub gazy palne klas 2, w ilościach, dla których wymagane jest oznakowanie pojazdu tablicami ostrzegawczymi barwy pomarańczowej.

Pamiętajmy, że omawiany znak ma zastosowanie przede wszystkim do samochodów ciężarowych, którymi najczęściej przewozi się materiały niebezpieczne. Znak nie ma zastosowania do samochodu osobowego lub ciężarowego, np. wiozącego dodatkowo zapasowy kanister z paliwem.B-14

Zakaz wjazdu pojazdów z materiałami, które mogą skazić wodę

Oznacza zakaz ruchu pojazdów przewożących materiały niebezpieczne, określone w przepisach o przewozie materiałów (towarów) niebezpiecznych, klas 3, 4.3, 6.1, 6.2, 8, gazy trujące lub gazy żrące w ilościach, dla których wymagane jest oznaczenie pojazdu tablicami ostrzegawczymi barwy pomarańczowej.B-15

Zakaz wjazdu pojazdów o szerokości ponad … m

Pamiętajmy, że do szerokości pojazdu wlicza się również ładunek wystający poza boczne płaszczyzny obrysu pojazdu.B-16

Zakaz wjazdu pojazdów o wysokości ponad … m

Pamiętajmy, że do wysokości pojazdu wlicza się również ładunek ewentualnie wystający ponad górną płaszczyznę obrysu pojazdu.B-17

Zakaz wjazdu pojazdów o długości ponad … m

Znak dotyczy również zespołu pojazdów.

Pamiętajmy, że kierujący pojazdami niesilnikowymi, o długości przekraczającej określoną na znaku, również muszą się do tego znaku stosować.B-18

Zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad … t

B-19

Zakaz wjazdu pojazdów o nacisku osi większym niż … t

Oznacza zakaz ruchu pojazdów, których nacisk osi jest większy od nacisku odpowiadającego masie podanej na znaku; w przypadku osi wielokrotnej nacisk żadnej z osi składowych nie może odpowiadać masie większej niż 80% masy podanej na znaku. Jeżeli na znaku B-19 podano wartość 8 t lub 10 t, oznacza to dopuszczalny nacisk osi pojedynczej odpowiadający masie do 8 t lub 10 t, a osi wielokrotnej – odpowiednio większej masie, zgodnie z przepisami określającymi warunki techniczne pojazdów poruszających się po drogach.B-20

Stop

Oznacza: zakaz wjazdu na skrzyżowanie bez zatrzymania się przed drogą z pierwszeństwem, obowiązek ustąpienia pierwszeństwa kierującym poruszającym się tą drogą.

Pamiętajmy, że zatrzymanie powinno nastąpić w wyznaczonym w tym celu miejscu, a w razie jego braku – w takim miejscu, w którym kierujący może upewnić się, że nie utrudni ruchu na drodze z pierwszeństwem.B-21

Zakaz skręcania w lewo

Zabrania skręcania w kierunku wskazanym na znaku, ponadto zabrania zawracania.

Pamiętajmy, że zakaz skręcania w lewo oraz zawracania obowiązuje na najbliższym skrzyżowaniu; gdy znajduje się w obrębie skrzyżowania dotyczą tylko najbliższej jezdni, przed którą został umieszczony.B-22

Zakaz skręcania w prawo

Zabrania skręcania w kierunku wskazanym na znaku.

Pamiętajmy, że zakaz skręcania w prawo obowiązuje na najbliższym skrzyżowaniu; gdy znajduje się w obrębie skrzyżowania dotyczą tylko najbliższej jezdni, przed którą został umieszczony, możemy zawracać i skręcać w lewo.B-23

Zakaz zawracania

Zabrania kierującym zawracania od miejsca ustawienia znaku do najbliższego skrzyżowania włącznie.

Pamiętajmy, możemy skręcać w lewo od miejsca ustawienia tego znaku do najbliższego skrzyżowaniem jak i na skrzyżowaniu.B-24

Koniec zakazu zawracania

Oznacza odwołanie zakazu zawracania przed skrzyżowaniem.B-25

Zakaz wyprzedzania

Zabrania kierującym pojazdami silnikowymi wyprzedzania pojazdów silnikowych wielośladowych.

Pamiętajmy, że motocykl z bocznym wózkiem jest pojazdem silnikowym wielośladowym.B-26

Zakaz wyprzedzania przez samochody ciężarowe

Zabrania wyprzedzania pojazdów silnikowych wielośladowych kierującemu: samochodem ciężarowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t, ciągnikiem samochodowym, pojazdem specjalnym lub używanym do celów specjalnych – o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t.B-27

Koniec zakazu wyprzedzania

Oznacza koniec obowiązywania zakazu określonego znakiem B-25.B-28

Koniec zakazu wyprzedzania przez samochody ciężarowe

Oznacza koniec obowiązywania zakazu określonego znakiem B-26.B-29

Zakaz używania sygnałów dźwiękowych

Zabrania używania tych sygnałów, chyba że jest to konieczne w celu ostrzeżenia o bezpośrednim zagrożeniu bezpieczeństwa ruchu.

Pamiętajmy, że jadąc we mgle poza obszarem zabudowanym mogę używać krótkotrwałych sygnałów dźwiękowych podczas wyprzedzania innego uczestnika ruchu.
TYLKO POJAZDY UPRZYWILEJOWANE MOGĄ UŻYWAĆ SYGNAŁÓW DZWIĘKOWYCH O ZMIENNYM TONIE!B-30

Koniec zakazu używania sygnałów dźwiękowych

Oznacza koniec obowiązywania zakazu określonego znakiem B-29B-31

Pierwszeństwo dla nadjeżdżających z przeciwka

Zabrania kierującym wjazdu lub wejścia na zwężony odcinek jezdni, jeżeli zmusiłoby to kierujących znajdujących się na tym odcinku lub zbliżających się do niego z przeciwnej strony do zatrzymania się.

Pamiętajmy, że gdy z przeciwka zbliża się pojazd jednośladowy i gdy nie wystąpi możliwość kolizji z tym kierującym lub kierowcą możemy nie zatrzymywać się przed zwężonym odcinkiem jezdni i dalej kontynuować jazdę.B-33

Ograniczenie prędkości

Oznacza zakaz przekraczania prędkości określonej na znaku liczbą kilometrów na godzinę.B-34

Koniec ograniczenia prędkości

Oznacza odwołanie ograniczenia prędkości wprowadzonego znakiem B-33.B-35

Zakaz postoju

Oznacza zakaz postoju pojazdu; dopuszczalny czas unieruchomienia pojazdu dłuższy niż 1 minuta jest wskazany napisem na znaku albo na umieszczonej na nim tabliczce.

Mogę zatrzymać się do 1 minuty, natomiast postój może wynikać:

  1. wskazany napisem na tabliczce, że nie dotyczy np. chodnika
  2. z warunków lub przepisów ruchu drogowego (np. kontrola policyjna, złe warunki atmosferyczne – ulewa, śnieżyca, mgła ograniczająca widoczność poniżej 50 m itp.)

B-36

Zakaz zatrzymywania się

Oznacza zakaz zatrzymania pojazdu.

Bezwzględny zakaz zatrzymywania się i postoju (pamiętajmy, że zatrzymanie i postój może wynikać jedynie z warunków lub przepisów ruchu drogowego np. zator drogowy, wypadek itp.)
Postój lub zatrzymanie może być wskazany napisem na tabliczce, że nie dotyczy np. chodnika.B-37

Zakaz postoju w dni nieparzyste

Oznacza zakaz postoju pojazdów w dni nieparzyste miesiąca; zakaz nie obowiązuje od godziny 2100 do 2400.

Pamiętajmy, mogę zatrzymać się do 1 minuty, natomiast postój może wynikać jedynie z warunków lub przepisów ruchu drogowego.B-38

Zakaz postoju w dni parzyste

Oznacza zakaz postoju pojazdów w dni parzyste miesiąca; zakaz nie obowiązuje od godziny 2100 do 2400.

Pamiętajmy, mogę zatrzymać się do 1 minuty, natomiast postój może wynikać jedynie z warunków lub przepisów ruchu drogowego.B-39

Strefa ograniczonego postoju

Oznacza wjazd do strefy, w której obowiązuje zakaz postoju pojazdów na wszystkich drogach; dopuszczalny czas unieruchomienia pojazdu dłuższy niż 1 minuta jest wskazana napisem na znaku.

Pamiętajmy, że ten znak nie dotyczy pojazdów: komunikacji publicznej zatrzymującego się na wyznaczonym dla niego miejscu, unieruchomionymi ze względu na warunki lub przepisy ruchu drogowego, autobusu szkolnego.B-40

Koniec strefy ograniczonego postoju

Oznacza wyjazd ze strefy ograniczonego postoju.B-41

Zakaz ruchu pieszych

Oznacza zakaz ruchu pieszych po tej stronie drogi, po której znak jest umieszczony.B-42

Koniec zakazów

Oznacza odwołanie zakazów wyrażonych znakami: B-23, B-25, B-26, B-29, B-33